Wedstrijdreglement

Algemeen:
1. Het wedstrijdreglement draagt de goedkeuring van het bestuur van HSV Het Baarsje.

2. De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om de deelnemers die zich niet houden aan dit door haar vastgestelde reglement, te diskwalificeren, schorsen dan wel voor te dragen aan het bestuur voor royement van het      lidmaatschap van HSV Het Baarsje.

Het laatste slechts dan toepasbaar bij herhaaldelijk overtreden van het wedstrijdreglement.

3. Tijdens de jaarlijks te houden Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen/doen m.b.t veranderingen, aanvullingen etc. van dit reglement.

4. Daar waar dit reglement niet in voorziet en ten gevolge waarvan het wedstrijdverloop toch
    nadrukkelijk beïnvloed wordt, heeft de wedstrijdcommissie in onderling beraad de bevoegdheid
    tot het nemen van beslissingen op het niveau van diskwalificatie, uitstel beslissing dan wel schorsing tot deelname aan (een aantal) wedstrijden van HSV Het Baarsje.
    Als omschreven in lid 2 kan royement van het lidmaatschap slechts voorgesteld worden aan het bestuur van de vereniging.

5. Er moet inleggeld betaalt worden in het jaar dat je 18 jaar wordt.


Wedstrijdregels:
1. Met begin- en eindsignaal worden start resp. einde van de wedstrijd aangegeven.

Voor het beginsignaal mag niet gevoerd en/of gevist worden en er mag geen cupset boven het water zijn

Alle vis, behalve snoek, snoekbaars en paling die zich vóór het eindsignaal in het schepnet bevindt, telt.

Dus: vis aan de lijn maar niet in het schepnet telt niet mee !!!!!

2. Het is slechts toegestaan met één hengel te vissen. Hengelkeuze is vrij mits anders aangegeven.
Tegelijkertijd vissen en voeren met cupset is niet toegestaan. Het is het één of het ander.

3. Hulp bij het landen van een vis is niet toegestaan behalve bij koppelwedstrijden.
Elkaar helpen, bijvoorbeeld het uithalen van het leefnet bij het ter weging brengen van de vis, is
toegestaan.

4. Koppelwedstrijden moeten met 2 deelnemers aangevangen worden.
Blijft één persoon achterwege, dan krijgt de andere partij zijn inleg retour.
Vangstresultaat van deze persoon wordt niet in de uitslag opgenomen.
Tussentijds vertrek uit de koppelwedstrijd v/e deelnemer is om gegronde reden
mogelijk, mits dit gemeld wordt bij een lid van de wedstrijdcommissie.

De maximale afstand tussen de plateaus is 2 meter.

5. Na het beginsignaal mag er zwaar gevoerd worden. (5 minuten)
Gedurende de wedstrijd mag er slechts ligt bijgevoerd worden. Doe dit zodanig, dat je je
buurvrouw/buurman niet schaadt en/of ergert.
Bijvoeren van enkele voerballetjes ter grootte van een gemiddelde mandarijn is maatstaf.
Houdt in ogenschouw: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

6. Voeren en/of vissen met rode maden of verse de vase is verboden.

7. Laat uw visstek schoon achter. Anders volgt diskwalificatie. Neem overgebleven voer mee naar huis en gooi het thuis in de container.


8. Constateert u een overtreding van het wedstrijdreglement, meld dit dan direct bij één van
de leden van de wedstrijdcommissie.
Kom hier dus niet pas na enkele dagen of weken op terug.

9. Gebruik katapult op eigen risico.


Aanvulling vanaf januari 2015 treden volgende veranderingen in werking.

Bij 20 vissers of meer wordt er in twee vakken gevist.

Half uur van te voren inschrijven.

Vanaf loting is er een uur de tijd om naar het viswater te gaan en vis spullen gereed te maken

In het wedstrijdschema wordt aangegeven waar gevist wordt, als er niet gevist kan worden in het genoemde water wordt er uitgeweken naar een ander water.

Er zijn een aantal wedstrijden waar we de tijden van hebben aangepast, in het wedstrijdschema staan de veranderde aanvangstijden van onze wedstrijden.
Bij de wintercompetitie gaan we de verdeling van de dagprijzen veranderen. Er is één dagwinnaar en de rest van de prijzen gaan we verdelen over de vakken.
Degene met 1 punt per vak(hoogste gewicht) worden plaats 1 tot en met 3, degene met 2 punten worden plaats 4 tot en met 6, degene met 3 punten worden plaats 7 tot en en met 9.


Clubkampioen van het jaar.
Er worden drie prijzen beschikbaar gesteld door de vereniging, en wordt uitgereikt op de jaarvergadering
Indien men niet aanwezig is op de jaarvergadering gaat de prijs naar de volgende visser op de ranglijst.
Een uitzondering kan gemaakt worden als de visser een geldige reden heeft om niet aanwezig te zijn op de jaarvergadering.

Elke individuele wedstrijd die je mee vist kun je punten verzamelen voor dit klassement.

Er kunnen alleen punten verzameld worden in individuele wedstrijden van Het Baarsje en je moet lid zijn van Het Baarsje.
Voorbeeld puntentelling: Wedstrijd 28 vissers, wordt gevist in twee vakken algemeen winnaar ontvangt 28 punten de winnaar van het andere vak ontvangt 27 punten, visser die derde wordt ontvangt dan 26 punten en zo gaat de puntentelling door naar 1 punt.
De visser met het hoogst aantal punten wordt visser van het jaar.De wedstrijdcommissie