Veranderde regelgeving

Sportvisserij Nederland
Bezoekadres: Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven Postadres 162, 3720 AD Bilthoven
T (030) 605 84 00, F (030) 603 98 74, E info@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl
Wijzigingen visserijregels 2012
In oktober 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen in werking getreden die de
mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het gaat om wijzigingen in het
Reglement voor de binnenvisserij 1985, het Reglement minimummaten en
gesloten tijden 1985 en de Uitvoeringsregeling visserij.
Voorgeschiedenis
In juni 2009 verzocht Sportvisserij Nederland de minister om een aantal wijzigingen in de
visserijreglementen. Redenen voor dit verzoek waren onder andere de wens om te komen
tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels, veranderingen
op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit en het verruimen van de
mogelijkheden voor de sportvissers. Ook vanuit de politiek was aangedrongen op
aanpassingen.
Belangrijkste wijzigingen
De Europese meerval is uit de Flora- en faunawet
gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963
gebracht door deze vissoort op te nemen in bijlage 1 van
de Uitvoeringsregeling visserij. Dit betekent dat er nu
actief op de meerval mag worden gevist. Om het bestand te beschermen, geldt er wel het
hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht) wat is vastgelegd in art. 5c
Uitvoeringsregeling visserij. Iedere gevangen Europese meerval moet dus nog steeds
direct worden teruggezet.
De gesloten tijd voor het vissen met een worm aan de hengel is geschrapt uit art. 6
Reglement voor de binnenvisserij 1985. Dit is een belangrijke wijziging met name voor
wedstrijdvissers die op schubvis vissen omdat sportvissers nu het hele jaar de worm als
aas mogen gebruiken.
De regeling voor het nachtvissen is flink verruimd door aanpassing van art. 7 van het
Reglement voor de binnenvisserij 1985. Hierdoor is het nachtvissen met de hengel in
principe het hele jaar overal toegestaan.
Uitgezonderd zijn de 12 gebieden waar het nachtvissen altijd al was verboden. Voor
Natura-2000 gebieden wordt het nachtvissen getoetst net als elke activiteit aan de criteria
van de Natuurbeschermingswet 1998. Een visrechthebbende maar ook de verhuurder of
machtigingverstrekker heeft het recht om het nachtvissen te beperken.
Met de verruiming van de sportvisserijmogelijkheden, hebben visrechthebbenden
wel een extra verantwoordelijkheid gekregen. Een goede
regulering vanuit de sportvisserij moet eventuele problemen langs de
waterkant namelijk voorkomen. Vanaf 2013 is het nachtvissen in wateren in
de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015
alleen toegestaan indien de VISpashouder zelf een nachtvistoestemming
heeft. Alle wateren waar met de landelijk geldige Nachtvistoestemming ’s nachts gevist
mag worden, staan met een nachtvissymbool aangeduid in de nieuwe Gezamenlijke Lijst
van Nederlandse Viswateren die vanaf 1 januari 2013 geldig is.
N.B. het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel is met deze wijziging
niet vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.
Sportvisserij Nederland
Bezoekadres: Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven Postadres 162, 3720 AD Bilthoven
T (030) 605 84 00, F (030) 603 98 74, E info@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl
De minister heeft de bevoegdheid gekregen om zelf minimummaten en gesloten tijden
voor bepaalde vissoorten vast te stellen. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in art. 1
respectievelijk art. 2 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985. De door
de minister vastgestelde minimummaten en gesloten tijden zijn vermeld in art. 5b
respectievelijk 5c van de Uitvoeringsregeling visserij.
De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek liep van 1 maart t/m 30 juni. Deze gesloten
tijd is ingekort tot 31 mei (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij). Hierdoor loopt de
einddatum van de gesloten tijd voor snoek nu gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik
van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood
visje én gelijk met de einddatum van de gesloten tijd
voor baars en snoekbaars. N.B. er geldt een vrijstelling
van de gesloten tijd voor baars, snoek en snoekbaars
vanaf de laatste zaterdag van mei (art. 61 van de
Uitvoeringsregeling visserij).
Verder vonden de volgende wijzigingen plaats (art. 5b en 5c Uitvoeringsregeling visserij):
- voor de elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep, vlagzalm en zeeprik is er om
verschillende redenen een jaarrond gesloten tijd ingesteld;
- voor de rietvoorn en winde is de minimummaten vervallen omdat deze soorten
inmiddels algemeen voorkomen (let op: er is nog wel een gesloten tijd voor
winde!);
- omdat de rivierprik onder de Visserijwet is gebracht (uit de Flora- en faunawet
gehaald) mag hier nu actief op worden gevist. Om het bestand te beschermen
geldt er voor de rivierprik een gesloten tijd van 1 november t/m 31 januari
(trekperiode) en van 1 maart t/m 30 april (paaitijd). Om verwarring met de
zeldzame beekprik te voorkomen, geldt er ook een minimummaat van 20 cm.
voor de rivierprik;
- de witvingrondel en graskarper zijn onder de Visserijwet gebracht. De nu al
geldende beperkingen voor het uitzetten van graskarper (art. 28 en 62
Uitvoeringsregeling visserij) blijven ongewijzigd.
Sportvisserij Nederland
Bezoekadres: Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven Postadres 162, 3720 AD Bilthoven
T (030) 605 84 00, F (030) 603 98 74, E info@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl
Voor wedstrijdvissers is van belang dat sportvissers
ondermaatse baarzen in bezit mogen hebben op voorwaarde
dat de vis levend wordt bewaard en wordt teruggezet (art. 7
Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985). Deze
verruiming maakt het mogelijk om bij wedstrijden ondermaatse
baarzen mee te laten tellen.
De uitzondering geldt niet voor het IJsselmeer. Hier moeten ondermaatse baarzen dus
nog steeds direct worden teruggezet.
Het is nog steeds toegestaan om een aantal baarzen onder de minimummaat in bezit
te hebben als deze bestemd zijn als aas. Dit aantal is wel verlaagd van 30 naar 20 (art.
7 Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985). Het IJsselmeer is van deze regeling
uitgezonderd vanwege de baarsstand en het feit dat op het IJsselmeer beroepsmatig op
baars wordt gevist.
In een aantal wateren is het al wettelijk verboden om binnen 75 meter stroomafwaarts van
een stuw te vissen dan wel om in of vlakbij een vispassage te vissen (art. 28c
Uitvoeringsregeling visserij). Op grond van art. 9 Reglement voor de binnenvisserij 1985
kan de minister nog meer wateren aanwijzen waarin het verboden is om te vissen binnen
een bepaalde afstand van vispassages, stuwen, sluizen en gemalen.
Nieuwe regels
Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van toepassing zijn geworden als
de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater (art. 1, lid 3 van het Reglement
minimummaten en gesloten tijden 1985). Hiermee is de handhaving van het verbod op het
bezit van ondermaatse zeevis flink verbeterd.
Er geldt een wettelijk verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen (art. 3
Reglement voor de binnenvisserij 1985).
Sportvisserij Nederland, november 2012